Follow @dikestar Do Svidaniya Tovarishch.

Callum. 18. UK.

Do Svidaniya Tovarishch.

Callum. 18. UK.

House phone: *rings*
Me: nah